Samenstelling MR? 

Van links naar rechts:

Inge Klein Koerkamp (personeelsgeleding)
Celine Poll (personeelsgeleding/secretaris)
Sabine van Gerrevink (oudergeleding)
Bas van de Beek (oudergeleding / penningmeester)
Daniëlle Temmink (oudergeleding/ voorzitter)
Marjolein Pol (personeelsgeleding/ vice-voorzitter)

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waar de samenwerking tussen school en ouders een formeel karakter krijgt. Iedere school heeft een MR. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

De MR van de Daniël de Brouwerschool
De medezeggenschapsraad van onze school, oftewel de MR, bestaat uit 6 afgevaardigde personen. Drie ouders en drie personeelsleden. Voor de MR-leden geldt een zittingstermijn van twee jaar. De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de school.

Werkwijze MR
De MR vergadert eens per twee maanden ‘s avonds op school. Deze vergaderingen zijn openbaar. De directie van de school is hierbij als gast aanwezig. Ook heeft de MR tweemaal per jaar een vergadering met het bestuur van Zozijn. Tijdens dit overleg wordt de voortgang van de belangrijkste schoolontwikkelingen besproken.

Wat doet de MR?
Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad de directie en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Daarbij staat vanzelfsprekend altijd het belang van de leerling voorop. De MR wordt onder meer betrokken bij de formatie, de schoolgids, het vakantierooster en vrije dagen, beleidswijzigingen / nieuw beleid, maar ook hoe het met de school gaat (leerlingaantal,
personeel, financiën). Ook is de MR betrokken bij sollicitatieprocedures binnen de school.

Ontwikkelingen
De MR blijft goed op de hoogte van de (huidige) ontwikkelingen rondom de ontwikkelingen op school en op het onderwijs in het algemeen:

  • De directie informeert de MR over actuele zaken en beleid.
  • Via vakbladen en vakbonden.
  • De MR-leden volgen waar nodig scholing om zich te bekwamen.

Heeft u een vraag voor de MR?
Maak gebruik van ons CONTACTFORMULIER.