Participatiewet en Wajong

De Participatiewet is sinds 1 januari 2015 van kracht. De Participatiewet voegt drie voorheen geldende wetten samen: Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong).

Leerlingen krijgen een Wajonguitkering toegekend, als zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Om te bepalen of uw zoon/dochter recht heeft op een Wajong, kan een “beoordeling arbeidsvermogen” bij het UWV aangevraagd worden. Dit kan op enig moment tussen 17,5 jaar en 3 maanden voor uw zoon/dochter de school verlaat. Voor het bepalen van meest geschikte moment overleggen onze stagecoördinatoren met u.

Leerlingen van wie wordt verwacht dat zij wel (gedeeltelijk) arbeidsvermogen hebben, vallen onder de Participatiewet. Onze school werkt nauw samen met alle gemeenten die na de school de verantwoordelijkheid voor de leerling overnemen.

Voor vragen over de Participatiewet en Wajong kunt u altijd bij onze stagecoördinatoren Mirjam Wassink en Manon Buitink terecht.